منوی اصلی

اختلال اسکیزوفرن

چکیده

12121214

زمینه و هدف: در باره داروهای جدید روانپزشكی بخصوص كلوزاپین در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی گزارش شده است و بحث های زیادی درباره فواید و عوارض این داروها در مقایسه با داروهای مشابه در جریان است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه تاثیر كلوزاپین و هالوپریدول در درمان علایم مثبت و منفی اختلال اسكیزوفرنی مزمن می باشد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع كارآزمایی بالینی است که مجموعا 60 نفر از بیماران مبتلا به اسكیزوفرنی مزمن بستری در بیمارستان روانپزشكی سینای جونقان مورد بررسی قرار گرفتند. افراد مورد مطالعه كه 3/33% زن و 7/67% مرد بودند به دو گروه تقسیم شدند. 30 نفر از بیماران با mg 200 كلوزاپین روزانه و 30 نفر دیگر با mg 15 هالوپریدول روزانه تحت درمان قرار گرفتند. برای بررسی علایم مثبت و منفی اسكیزوفرنی از مقیاس علایم مثبت و منفی PANSS(Positive and Negative Syndrome Scale) استفاده گردید.

یافته ها: در بیمارانی كه 6 هفته مطالعه را كامل كردند كلوزاپین اثر بیشتری در درمان علایم مثبت و منفی نسبت به هالوپریدول داشت. تفاوت میانگین قبل و بعد از درمان علایم مثبت هالوپریدول و كلوزاپین به ترتیب 62/1±30/2 و 96/1±03/5 و علایم منفی به ترتیب 74/1±57/1 و 11/2±47/3 بود (05/P<۰). همچنین كلوزاپین اثر بیشتری در درمان علایم مثبت در زنان نسبت به مردان داشت (001/ P<۰)، ولی تفاوت معنی داری در علایم منفی مشاهده نشد. مطالعه نشان داد كه هالوپریدول تفاوت معنی داری در درمان علایم مثبت و منفی اسكیزوفرنیا بر حسب جنس نداشته است.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد كه كلوزاپین در كاهش علایم مثبت و منفی بیماران نسبت به هالوپریدول برتری داشته است و بایستی در درمان بیماران توجه بیشتری به این گروه داروها مبذول شود.

 

مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن کرج,مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان,مرکز بستری بیماران اعصاب و روان,مرکز درمان بیماران اعصاب و روان,مرکز توانبخشی روانی مزمن,نگهداری بیماران اعصاب و روان,نگهداری بیماران اسکیزو فرن,توانبخشی روانی مزمن,درمان بیماران اعصاب وروان,بهترین متخصص اعصاب و روان تهران,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی,بیماران اعصاب وروان,مرکز نگهداری بیماران دوقطبی,دوقطبی,بستری بیماران روانی مزمن ,مرکز توانبخشی مهرآفرین,مرکز اعصاب و روان ,درمان بیماران اعصاب و روان ,بهترین درمان اسکیزوفرن ,مطب متخصص اعصاب و روان خوب در تهران,بهترین درمان اسکیزوفرنی,مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان ,مرکز نگهداری بیماران روانی تهران,مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن تهران,لیست مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران ,لیست مراکز نگهداری بیماران روانی,بهترین روانپزشک تهران ,روانپزشک خوب در تهران ,آسایشگاه بیماران روانی,بیماران روانی مزمن,توانبخشی,اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی, بیماران اعصاب وروان, مرکز نگهداری, اسکیزوفرن, بایپولار, دوقطبی, مهرآفرین, روانپزشک, بستری بیماران روانی مزمن, مرکز توانبخشی مهرآفرین, مرکز اعصاب و روان مهرآفرین,مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین , درمان بیماران اعصاب و روان,بهترین درمان اسکیزوفرن , بهترین متخصص درمان اسکیزوفرن , آدرس بهترین روانپزشک تهران,آدرس بهترین روانپزشک , بهترین متخصص در زمینه دوقطبی , بهترین روانپزشک در کرج, مطب متخصص اعصاب و روان خوب در تهران , بهترین متخصص روانپزشکی , بهترین روانپزشکان و متخصصین اعصاب و روان تهران ,اسکیزوفرنیا چیست, بهترین درمان اسکیزوفرنی,اسکیزوفرنی قابل درمان است, بهترین متخصص اعصاب روان در کرج , بهترین راه درمان اسکیزوفرنی , درمان بیماران اعصاب و روان , مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان ,  تحت نظر سازمان بهزیستی , مراکز اعصاب و روان تحت نظر سازمان بهزیستی,مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تحت نظر سازمان بهزیستی اعتیاد,درمان اعتیاد به شیشه ,آخرین درمان اعتیاد به شیشه ,بهترین درمان اعتیاد به شیشه, شیشه , عوارض مصرف شیشه, بستری اعتیاد به شیشه , ترک شیشه,ترک اعتیاد به شیشه, مرکز نگهداری بیماران روانی تهران ,مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن تهران ,  لیست مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران, لیست مراکز نگهداری بیماران روانی  , مراکز نگهداری از بیماران عصاب و روان, مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان, نگهداری بیماران روانی, ,Bipolar,disorder سوظن ,پارانوئید, اختلال شخصیت, افسردگی,درمان افسردگی ,مهرآفرین,بهترین روانپزشک تهران, بهترین روانپزشک کرج, روانپزشک,درمان قطعی اسکیزوفرنیدرمان بیماری اسکیزوفرنی,مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرنی,علت بیماری اسکیزوفرنی چیست,جدیدترین درمان اسکیزوفرنی,,درمان بیماری اسکیزوفرنی,,اسکیزوفرنی و ازدواج,,لیست مراکز نگهداری بیماران روانی, روانپزشکان, روانشناس,بهترین روانشناس,بهترین روانشناس تهران,بهترین روانشناس کرج,روانشناس معروف,شماره روانشناس, سایت نظام روانشناسی,شماره روانشناس,روانشناس بالینی,دکتر روانشناس خوب,سایت روانشناس,روانشناس آنلاین,روانشناسی خانواده,زوج درمانگر,روانشناسی شخصیت,تستها روانشناسی, Psychiatrist,