منوی اصلی

روانشناسی

 

روان‌شناسی علمی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعه روان (ذهن)، فرایندهای ذهنی و رفتار در موجودات زنده می‌پردازد.به عبارتی دیگر روان‌شناسی به مباحث رفتار و فرایندهای روانی می‌پردازد که منظور از رفتار کلیه حرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم و منظور از فرایندهای روانی مباحثی همانند احساس، ادراک، تفکر، هوش، شخصیت، هیجان و انگیزیش، حافظه و.. است.

آغاز روان‌شناسی به شکل علمی و آکادمیک، به اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم بازمی‌گردد؛ می‌توان گفت اکتشافات و تحقیقات قابل توجه در روان‌شناسی، تنها از حدود ۱۵۰ سال پیش شروع شده‌است؛ و این درحالی است که علوم تجربی دیگر از تاریخچه‌ای بلندتر و پربارتر برخوردارند. البته مباحث مربوط به ذهن و روان قرن‌هاست که ذهن متفکران را به خود مشغول کرده و آثار مکتوب آن از دانشمندان یونانی و متفکرانی چون سقراط، افلاطون و ارسطو نیز در دست است، اما این شاخه از علم تا پیش از روان‌شناسی جدید، به صورت مدون و آکادمیک مورد مطالعه قرار نگرفته بود.

 

بخشی از وظایف روانشناس در مرکز مهرآفرین

 

orchid round 3d    ارزیابی اولیه بیمار به همراه سایر پرسنل تخصصی مرکز
orchid round 3d    ارزیابی روانشناختی
orchid round 3d    انجام درمان های روان شناختی برای خانواده و بیمار
orchid round 3d    آموزش مهارت های روانی اجتماعی به خانواده و بیمار
orchid round 3d    تهیه طرح های مداخله ای رفتاری شناختی و اجرای آنها و ارزیابی نحوه پیشرفت درمان ها
orchid round 3d    بررسی چگونگی پیشرفت درمان و توانبخشی بیمار پس ازشروع درمان و توانبخشی در مرکز
orchid round 3d    اطلاع رسانی و هدایت خانواده بیمار در جهت رسیدن به اهداف توانبخشی و درمانی
orchid round 3d    مصاحبه با خانواده ،مداخله در بحران ، مشاوره گروهی
orchid round 3d    کمک به تشخیص و استفاده از آزمون ها و ارائه مشاوره

Save

خدمات روانپزشکی
خدمات روانپزشکی
خدمات  روانشناسی
خدمات روانشناسی
خدمات پزشکی وپرستاری
خدمات پزشکی وپرستاری
خدمات مددکاری اجتماعی
خدمات مددکاری اجتماعی
خدمات کاردرمانی و حرفه آموزی
خدمات کاردرمانی و حرفه آموزی
خدمات تغذیه و مراقبت غذایی
خدمات تغذیه و مراقبت غذایی
خدمات ورزشی و تندرستی
خدمات ورزشی و تندرستی
سایر خدمات مرکز مهرآفرین
سایر خدمات مرکز مهرآفرین